Kullanıcı Kayıt Formu
Kullanıcı kayıt işlemini tamamlamak için aşağıda istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru girerek Kaydı Tamamla butonuna tıklayınız.

Adınız

Soyadınız

E-posta adresiniz

Cep telefonu numaranız

Şifreniz

Şifreniz - Tekrar

PAYMEC ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Elektronik Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (`Sözleşme`); Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hasoğlu Plaza No:39 İçkapı No:46 Kavacık / Beykoz İstanbul adresinde bulunan Paymec Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Paymec”) ile (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında Paymec ve Kullanıcı ayrı ayrı `Taraf` ve birlikte `Taraflar` olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para

Hassas Ödeme Verisi: Ödeme emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Kullanıcı: Paymec tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve kullanan kişiler

Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri araç

Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına Paymec nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri İşleyen: 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Yukarıda yer alan tanımlar ile Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’da yer alan tanımlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

3. KONU

İşbu Sözleşme, Paymec tarafından Kanun kapsamında Kurum tarafından verilen faaliyet izini çerçevesinde verilmekte olan elektronik para hizmetlerinden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanmak için vereceği bilgileri Paymec nezdinde bulunan üyelik hesabına eksiksiz ve doğru olarak tanımlamayı taahhüt eder. Verilen bilgilerin eksik olması veya güncel olmaması halinde Paymec hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.2 Paymec, Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacağını ve ihraç edilen Elektronik Paranın fona çevrilme talebini mevzuatın elvermesi koşulu ile fona çevireceğini ve elektronik para karşılığında alınacak fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya sunacağını kabul ve beyan eder.

4.3 Paymec, Kullanıcı talebi doğrultusunda Kullanıcı’dan alınan fona eşit miktarda Elektronik Para ihraç edebilecektir. Kullanıcı, yalnızca Paymec’ın üye işyerlerinde gerçekleştireceği alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

4.4 Söz konusu işlemler için verilmesi gereken Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da Taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Onay’ın Paymec’a ulaştıktan sonra aksi Taraflarca kararlaştırılmadıkça geri alınamaz. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Bu halde Paymec herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.

4.5 Paymec ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcı’nın Paymec hesabına iade edecektir. Paymec ayrıca Kullanıcı adına gelen ödemelerde tutarı derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Paymec herhangi bir şüphe veya riskli işlem tespiti haline ödeme işlemini durdurma ve tutarı bloke etme hakkına sahiptir.

4.6 Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Paymec, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Paymec, Elektronik Paranın karşılığı olan fonu yalnızca Kullanıcı’nın iletmiş olduğu ve sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için Kullanıcı’nın hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Hesaba dair bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle işlemlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden Paymec sorumlu tutulamaz.

4.7 Ödeme Emri Paymec’e ulaştığı anda geri alınamayacak olup, söz konusu Ödeme Emrinin 17:00’dan sonra Paymec’e ulaşması halinde işlemler takip eden iş günü başlatılacaktır.

4.8 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal Paymec’e bildirmekle yükümlüdür.

4.9 Paymec, işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Paymec Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir.

4.10 Paymec gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, Türk Lirası kullanılacaktır.

4.11 Kullanıcı, Paymec tarafından sağlanan hizmetleri yasalara veya genel hukuk kurallarına aykırı kullanmayacağını, aksi halde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

4.12 Paymec, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan mahkeme nezdinde ispatlanan kusuru oranında sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4.13 Paymec, kusuru dahilinde bulunmayan, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.14 Paymec, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, Sözleşme’de yapılacak diğer değişiklikler için Kullanıcı’ya www.paymec.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı’nın değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Paymec tarafından yapılan bildirimler www.paymec.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.

4.15 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal bilgi@paymec.com adresine e-posta göndererek veya +90 850 399 26 19 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

4.16 Kullanıcı, Paymec tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verme hakkına sahiptir:

  a. Yetkili çalışana +90 850 399 26 19 telefon numarasından ulaşarak,
  b.bilgi@paymec.com e-mail adresine, veya
  c. Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hasoğlu Plaza No:39 İç Kapı No:46 Kavacık/Beykoz İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

4.17 Paymec, 12.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8538 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı kapsamında ödeme kuruluşu olarak faaliyet yapmaya hak kazanmış olup, 12.09.2019 tarihi itibari ile BSMV mükellefi olmuştur.

4.18 Kullanıcı, ödeme işleminin gerçekleşebilmesi için Kullanıcı, ödeme arayüzünde talep edilen bilgileri eksiksiz olarak ve gerçeğe uygun bir şekilde sunacaktır.

5. CHARGEBACK (GERİ ÖDEME)

5.1 Paymec, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe, risk veya haklı bir nedenin bulunması halinde Kullanıcı’nın işlemlerini kabul etmeme veya durdurma hakkını saklı tutar.

5.2 Paymec, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcı’ya iade edebilir. Ürün ve hizmet alımında chargeback talepleri ile ilgili ürün ve hizmeti sağlayan üçüncü kişi ve/veya kuruluşun sorumluluğu devam etmektedir.

5.3 Paymec, chargeback ile ilgili olarak Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Paymec, Kullanıcı’nın geri ödeme talebini kabul edebilir ya da gerekçeleri ile reddedebilir. Kullanıcı bu halde Paymec’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6. ÖDEME VE ÜCRETLER

6.1 İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ne sunulan hizmetlerle ile ilgili ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ücret tablosunda belirtilen şekildedir. Paymec, işbu Sözleşmede yer alan ve uygulanan ücretleri dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu halde herhangi bir itiraz iler sürmeyeceğini kabul ve beyan eder. Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü Paymec tarafından Kullanıcı’ya iletilecektir.6.2 Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemekten imtina etmesi halinde Paymec söz konusu ücreti yasal faizi ile birlikte talep etme ve uğradığı her türlü zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar. Ödemeler tamamlanıncaya kadar Paymec Kullanıcı’ya ait hesapları bloke edebilir.

7. LİSANS VE TELİF HAKLARI

7.1 Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Paymec tarafından sağlanan hizmetler kapsamında ve tüm hakları münhasıran Paymec’a ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Paymec’ın uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. SÜRE VE FESİH

8.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 Kullanıcı, herhangi bir zamanda 30 gün, Paymec 2 ay önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu halde Kullanıcı, Paymec tarafından yerine getirilen hizmetlerin ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

8.3 Paymec’ın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.

8.4 Kullanıcı’nın herhangi bir ihlali bulunması halinde Paymec, Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Kullanıcı hesaplarını bloke edebilir. Paymec’in ihlal nedeni ile herhangi bir zarara uğraması halinde Kullanıcı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal ve peşinen ödemekle yükümlüdür.

8.5 Paymec, Kullanıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

9. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1 Sözleşme Değişiklikleri
Paymec, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, Sözleşme’de yapılacak diğer değişiklikler için Kullanıcı’ya www.paymec.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı’nın değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Paymec tarafından yapılan bildirimler www.paymec.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.

10.2 Delil
Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Paymec’a ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 Tebligat ve Yazışmalar

Tarafların Kanuni adresleri işbu Sözleşme giriş kısmında belirtildiği gibidir. Bu adreslere yapılan tebligatlar, Taraflara yapılmış gibi sayılacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişikliklerini 10 (on) gün zarfında Sözleşme taraflarına, noter vasıtasıyla yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde protokolde yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.4 Devir Ve Temlik Yasağı

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekil ve koşulda 3. kişiye devir ve temlik edemez.

10.5 Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin paragrafının veya cümlesinin geçersiz veya uygulanması mümkün olmadığı herhangi bir şekilde kabul edilirse bu geçersizlik veya uygulanmama Sözleşme’nin diğer maddeleri veya aynı maddenin diğer paragraf veya cümlelerine etmeyecektir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmiş olan hükümlerini, işbu Sözleşme’nin ifadesi ve amacına en uygun içerik ve amaca sahip olan hükümlerle yazılı mutabakat sağlayarak değiştireceklerini kabul etmektedirler.

10.6 Feragat

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğü süresince Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması veya karşı taraftan herhangi bir edimi yerine getirmesi istenmemiş olması o haktan feragat ettiği ve ileride bu edimin ifasını istemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

10.7 Vergi ve Harçlar

İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecek

10.8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 7 (yedi) sayfadan ibaret olup, tarihinde Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Paymec Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Paymec Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.(“PAYMEC”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

PAYMEC tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

- PAYMEC ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi PAYMEC’e açıklamanıza konu olan PAYMEC ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak PAYMEC’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- PAYMEC’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; PAYMEC tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online sitemizden verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

PAYMEC tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda PAYMEC talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da PAYMEC’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.PAYMEC’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

* Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

* Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

* Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

* Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak Paymec Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Hasoğlu Plaza No:39 İçkapı No:46 Beykoz/ İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilgi@paymec.com e-posta adresine yapabilirsiniz.